Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) náleží společnosti Petari store s. r. o., IČ: 10845488, DIČ: CZ10845488. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85799 (dále jen „prodávající“). Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.petari.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 
 • Minimální hodnota zboží v objednávce je 99 Kč. Do tohoto limitu se nezapočítává cena dopravy.                                                                                     

Cena zboží a platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (pouze při přepravě společností PPL);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2201983217/2010, IBAN CZ27 2010 0000 0022 0198 3217, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay; 
  • bezhotovostně prostřednictvím tzv. rychlých platebních tlačítek;
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Kupující souhlasí s tím, že účtenku může obdržet od prodávajícího také v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 
 • Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@petari.cz.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. 
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží se netýká upraveného zboží na míru zákazníka (Například gravírování vlastních iniciál, loga, obrázku atd. na zboží).
 • Zboží vracejte vždy bez známek užívání, čisté a v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím).

Přeprava a dodání zboží

 • Způsob doručení zboží určuje kupující při objednání zboží. Prodávající je oprávněn změnit způsob dopravy zvolený na základě požadavku kupujícího, pokud tento způsob dopravy není pro doručení objednaného zboží vhodný či tento způsob dopravy není podle podmínek stanovených dopravcem možný.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskutečnění dopravy na místo dodání ve skutečné výši a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

Práva z vadného plnění

 1. Úprava. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a v případě kupujícího – spotřebitele, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 2. Jakost při převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady; v případě kupujícího – podnikatele odpovídá prodávající, že věc nemá vady při přechodu nebezpečí škody na věci. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, zejména, že věc (i.) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, (ii.) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil a (iii.) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem (vyjma případů, kdy prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil), že vedle ujednaných vlastností (i.) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, (ii.) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, (iii.) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a (iv.) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 3. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí výrobku či v zákonných lhůtách reklamovat a uplatnit u prodávajícího nároky z vad v souladu se zákonem. V případě, že se kupující rozhodne uplatnit práva z vadného plnění, je povinen prodávajícímu oznámit mj., že je věc vadná a jak se vada projevuje, že uplatňuje práva z vadného plnění a zvolit si příslušný nárok z vadného plnění, resp. zvolit, jakým způsobem má být reklamace vyřízena.
 4. Vyloučení odpovědnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění zejména pokud: (i.) vadu způsobil kupující, anebo kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, (ii.) kupující vadu poznal, resp. při vynaložení obvyklé pozornosti musel poznat, již při uzavření smlouvy, (iii.) reklamace je uplatněna po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro uplatnění práva z vad, (iv.) prokáže se, že reklamace není oprávněná, (v.) vada byla způsobena vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.
  Vadou věci není mj. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 5. Předložení zboží. Při reklamaci je kupující povinen vadný výrobek předložit prodávajícímu. Kupující prokazuje koupi výrobku u prodávajícího, pokud možno dokladem o jeho zakoupení (např. účtenkou či její kopií, daňovým dokladem).
 6. Místo uplatnění reklamace. Kupující uplatňuje reklamaci poštou na adrese Petari store s.r.o., Komorní Lhotka č.p. 357, 739 53, případně na dalších místech stanovených právními předpisy.
 7. Lhůta pro uplatnění. Zjevné poškození věci nebo obalu při doručování je třeba řešit přímo s dopravcem a o poškození věci nebo obalu sepsat záznam do předávacího protokolu; v takovém případě není kupující povinen věc převzít. O zjištěném poškození věci kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující je povinen prohlédnout zakoupenou věc co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Kupující je povinen uplatnit reklamaci řádně a včas, bez zbytečného odkladu po vyskytnutí vady, resp. poté, co kupující mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Kupující – spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí (přičemž vytkl-li kupující – spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, pak tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat). Do doby pro uplatnění práv kupujícího z vad se nepočítá doba, po kterou byl výrobek v opravě na základě oprávněné reklamace, a to až do okamžiku, kdy je kupující povinen výrobek po skončení takové opravy převzít.
  Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje), přičemž tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně; uvedené před středníkem se neuplatní, není-li kupujícím spotřebitel.
 8. Lhůta pro vyřízení. Kupující uplatní reklamaci, resp. nároky z vad, v místě uplatnění vad u prodávajícího (viz článek 5.6 těchto VOP výše), resp. u pracovníka prodávajícího pověřeného vyřizováním reklamací (zpravidla vedoucího prodejny nebo jeho zástupce). Reklamace v případě kupujícího – spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující – spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Doba trvání vyřízení reklamace se počítá ode dne následujícího po dni uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, resp. okamžiku, kdy byl kupující povinen věc převzít. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace může kupující – spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Uvedené lhůty nejsou závazné vůči kupujícímu, který není spotřebitelem; v takovém případě prodávající vyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě dle svých provozních možností.
 9. Vydání potvrzení. Prodávající je povinen kupujícímu – spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace (reklamační list); a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (zápis o reklamaci). Prodávající si ponechá kopii reklamačního listu a zápisu o reklamaci.
 10. Práva z vadného plnění – spotřebitelMá-li věc vadu, může kupující – spotřebitelpožadovat její odstranění. Podle své volby může kupující – spotřebitel požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího – spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu – spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující – spotřebitel věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující – spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.
  Kupující – spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud (i.) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, (ii.) se vada projeví opakovaně, (iii.) je vada podstatným porušením smlouvy nebo (iv.) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího - spotřebitele. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující – spotřebitel nemůže pro vadu věci odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce, je-li vada nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy dle tohoto odstavce, prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující – spotřebitel prokáže, že věc odeslal.
 11. Práva z vadného plnění – podnikatel. Je-li kupujícím podnikatel, postupuje se dle ustanovení tohoto odstavce. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na (i.) odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci, nebo (ii.) odstranění vady opravou věci, nebo (iii.) na přiměřenou slevu z kupní ceny, či (iv.) právo odstoupit od smlouvy, byla-li vada oznámena včas. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté, přičemž provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit (to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná). Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na (i.) odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci, nebo (ii.) odstranění vady opravou věci, nebo (iii.) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
  Kupující – podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, nebo požadovat dodání nové věci, nemůže-li výrobek vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel (to neplatí, (i.) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, (ii.) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, (iii.) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo (iv.) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch); uvedené před středníkem se neuplatní, je-li kupujícím spotřebitel.
 12. Náhrada nákladů.Má-li kupující – spotřebitel právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující – spotřebitel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 13. Záruka za jakost. Kupující může mít nad rámec zákonných práv z vadného plnění také práva ze záruky za jakost, pokud byla záruka za jakost poskytnuta. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nově věci bez vad nebo na opravu věci; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci. Záruční doba běží zásadně od odevzdání věci kupujícímu a byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Nároky kupujícího ze záruky za jakost, jakož i postup a lhůty (záruční doby) k uplatnění práv ze záruky jsou obsaženy v záručním listu.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována právními předpisy, především Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • Správcem osobních údajů je prodávající, tj. obchodní společnost Petari store s. r. o., IČ: 10845488, DIČ: CZ10845488. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85799.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které kupující vyplňuje v příslušných polích objednávkového formuláře umístěného na webové stránce prodávajícího, tj. jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány pro účely (i.) realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, a pro účely (ii.) splnění souvisejících zákonných povinností prodávajícího (např. daňová povinnost). Právním základem pro zpracování je (i.) splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, (ii.) splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího jako správce vztahuje, a (iii.) oprávněný zájem prodávajícího či třetí strany.
 • Kupující je informován o tom, že jeho osobní údaje mohou být předány ke zpracování třetí osobě jako zpracovateli osobních údajů, zejména osobám podílejícím se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťujícím služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťujícím marketingové a reklamní služby pro podporu webové prezentace a e-shopu, podílejícím se na zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem v e-shopu, zajišťujícím účetní a daňové služby. Osobní údaje kupujícího mohou být předány také poskytovatelům služby dropshipping.
 • Spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • Osobní údaje kupujícího budou u prodávajícího uloženy po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů zpracování uvedených výše v čl. 8.4 obchodních podmínek, zejména ke splnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, k vypořádání případných práv kupujícího vzniklých z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosti prodávajícího apod. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující má právo požadovat od prodávajícího jako správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 • Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby prodávající jakožto správce odstranil závadný stav resp. rozpor se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života zákazníka, přičemž v případě vzniku jiné než majetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů se při uplatnění nároku postupuje podle zvláštního zákona.
 • Požadavek na poskytování osobních údajů je založen zákonem i smlouvou, resp. požadavkem, který nutné uvést do kupní smlouvy (objednávkového formuláře uvedené webové stránce prodávajícího). V důsledku neposkytnutí by nebylo možné uzavřít a splnit smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím. 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

 • Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy, procesu zakládání uživatelského účtu, případně při jiné vzájemné komunikaci. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.

Závěrečná ustanovení

 • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování poštovní korespondence Petari store s. r. o. je Komorní Lhotka č.p. 357, 739 53, adresa elektronické pošty je info@petari.cz, telefon +420 732 978 818.

 

      V Komorní Lhotce dne 24.10. října 2021 přijal Arian Adili, jednatel společnosti Petari store s. r. o.